PACTE
GENERACIONAL

YO SOY LA EXPERIENCIA, TU ERES EL TIEMPO

El pacte Generacional és una resposta pràctica i tangible a una contundent demanda social intergeneracional. Els joves necessiten un entorn que els permeti canalitzar el seu potencial humà - evolutivament més gran, generació rere generació -. D'altra banda, la gent gran, necessiten trobar vies satisfactòries per bolcar la seva experiència vital i professional acumulada durant anys, dignificant i doctorand així, la seva última etapa latent. Aquest intercanvi, entre generacions, accelerarà el desenvolupament individual i, per tant, col·lectiu de la nostra societat.

Per a ambdues generacions això suposarà, reduir substancialment, la frustració, la manca d'expectatives, la por a situacions desconegudes, el sentiment d'inutilitat, l'acceleració de procés psicopatològics i psicosocials, l'angoixa vital, l'apatia individual i social, etc.

Una major capacitació social i professional per als joves - mitjançant aquest sistema i el retorn social de la gent gran, fa que sigui possible albirar un nou ordre social basat en l'acceleració del coneixement i la participació activa d'un molt superior nombre de persones grans en activitat productiva i econòmica assumint una nova funcion social.

PRESENTACIONS I ACORDS

25 de Febrer de 2004

Protocol Acordo Marc Ministeri de
Treball i Assumptes Socials

Veure Acord (PDF)

Dimecres 14 d'abril del 2010 a les 17:30h

Nº sessió: 29: Comissió no permanent de
seguiment i avaluació dels acords
del Pacte de Toledo IX LEGISLATURA

Ponència de. D. José Antonio Gallego Soto,
representant de la Fundació Pacte Generacional,
per informar sobre temes relacionats amb
l'objecte de la Comissió.

PER UN PACTE ACTIU, SOLIDARI
I NO MECÀNIC ENTRE GENERACIONS

El programa «pacte Generacional» o «pacte intergeneracional» no és un principi filosòfic. És cert que, per Einsmer, és una manera d'entendre l'organització i identificar els actius d'experiència i coneixement. Però també, és un conjunt d'accions que pretenen valorar la importància de continuar comptant amb la gent gran, per a establir, mecanismes de «solidaritat intergeneracional conscients», no «mecànics» com els actuals.

Això significa, per exemple, no ampliar l'edat de jubilació per decret, en lloc de promoure la continuïtat de l'activitat laboral de les persones grans reformulat el paper que, en un determinat estadi de la seva vida, poden jugar. No hem de seguir, necessàriament, més anys fent el mateix.

És possible, per exemple, que una persona gran pugui aportar més en la formació professional - establint el model de transferència adequat en cada cas - que en la funció laboral que desenvolupa en edat de prejubilació.

Aprofundir en la idea garcineniana - de García-Nieto Paris - de reformular noves ocupacions socialment útils i econòmicament viables que afavoreixin la transferència intergeneracional d'experiència vital i professional.

L'acte de prejubilar no ha de ser una càrrega per a l'Estat i les organitzacions. Amb aquesta finalitat promovem el 1995 el model de jubilació flexible, en el marc de la Comissió no permanent del Pacte de Toledo sobre les pensions. Però sempre un model de «jubilació flexible» recolzat per un Pla Estratègic modelable i que continuem reivindicant en l'actualitat.

Per què? - d'aquí ser conscients de l'acte de solidaritat intergeneracional - perquè hipotèticament sembla raonable que si les persones som dignificades - i no jubilades en la seva accepció pejorativa - el sistema productiu i de societat que ens hem donat, millorarà. Tan sols perquè el Sistema no és un ordre, és la suma de l'estat en què es troben les persones que el formen.

I això vol dir, que una part substancial dels costos del sistema de salut i de pensions s'optimitzarà. L'economia local - microeconomia o economia de la nostra butxaca -, en conseqüència millorarà; l'educació i la productivitat en les nostres empreses augmentarà -millor capacitat de competència de les persones i les nostres organitzacions-.

Val llavors la pena continuar en l'àmbit d'Estat i estats, un Programa com el Pacte Generacional.

LA SOLIDARITAT INTERGENERACIONAL

Aportació del Professor Antonio Marzal
fonts al Programa Pacte Generacional.

Acte de Constitució de la Fundació
Pacte Generacional

Un sistema de seguretat social, i, d'una manera més concreta, un sistema de seguretat social referit a la protecció de la vellesa - a la jubilació, o al retir definitiu de la vida del treball per incapacitat -, no és més que un gran sistema de solidaritat - les càrregues dels que, per un motiu o un altre, per edat o per incapacitat, deixen definitivament el treball són assumides pels altres -, i un gran sistema de solidaritat intergeneracional - la responsabilitat de la protecció de la generació que es retira de la feina és assumida per la generació següent, com aquella ho va ser per l'anterior -.

Això sempre ha estat així en termes de realitat. Sempre i d'una manera espontània, biològic-cultural, el principi de la solidaritat intergeneracional ha regulat moralment la protecció intergeneracional: la generació més ben situada protegeix a la que ho està pitjor; la generació activa - la qual pot protegir -, a la passiva - la qual necessita ser protegida -. Això és l'expressió d'un principi sistèmic inscrit en la naturalesa biològica, cultural, o moral de l'home: el del retorn, conscient o inconscient, a la generació ara necessitada de protecció del que ella va fer amb l'anterior.

Un sistema de seguretat social referit a la protecció de la generació que es retira de la feina no és més que l'assumpció jurídica d'aquest fet biològic, cultural o moral. El sistema de repartiment -de càrregues i beneficis- inscrit en el dret des de finals del XIX no fa més regular i instrumentar amb regles jurídiques aquest sistema de solidaritat intergeneracional, que viu la seva etapa de major esplendor en l'economia de la immediata segona postguerra.

LA CRISI DE LA SOLIDARITAT
INTERGENERACIONAL

Però precisament per això, per l'estreta correlació que s'ha donat en els fets entre protecció social i esplendor econòmic, d'una banda, i, de l'altra, pel seu automatisme inconscient, o gairebé inconscient, com a funcionament, el sistema de la solidaritat intergeneracional va entrar en una profunda crisi així que van canviar, amb la crisi econòmica dels 70 i amb els canvis culturals que la van acompanyar, les condicions socials i demogràfiques en què es va basar el seu funcionament durant l'esplendor de la segona postguerra Amb la crisi econòmica va venir la crisi de l'ocupació, i totes dues crisis van desencadenar la crisi del sistema financer sobre el qual es recolzava la solidaritat intergeneracional. Però les reaccions necessàries van trigar a arribar, i quan van arribar es va trigar encara més a descobrir que les imatges de l'automatisme del seu funcionament amb què havíem viscut fins aleshores eren més un miratge que una realitat. Un descobriment que, per fi, ens obligaria a plantejar-nos les coses com un sistema cultural -que és el que en realitat era- més que com un sistema financer -que només n'era l'expressió-.

PER UN PACTE INTERGENERACIONAL

Per a això haurien de canviar no només coses, sinó sobretot actituds. El primer que caldria canviar eren justament aquestes imatges d'automatisme amb què aparentment hauria funcionat el sistema, amb escassa consciència per part nostra que el que havíem posat en marxa era un sistema de solidaritat intergeneracional. D'ara endavant la solidaritat intergeneracional hauria d'aprendre a funcionar com un pacte conscient i fundant, previ als mecanismes instrumentals jurídics, pel qual les diferents generacions assumirien, les unes respecte a les altres, les seves obligacions morals, recíproques i successives, de solidaritat. La nova solidaritat intergeneracional hauria de ser una solidaritat conscient, moralment assumida, i només llavors convertida en dret. Això és el que significa, i d'això és imatge, la proposta d'un pacte intergeneracional.

D'altra banda, i perquè aquest pacte fundant del nou sistema pugui funcionar com el que és, com a realitat moral, no com a realitat només mecànica, caldrà que s'estengui no només a la protecció clàssica d'una generació delimitada amb fronteres precises de la una altra, sinó també a tots els intersticis que es donen en els fets entre les successives generacions. Als intersticis de la protecció clàssica, per la qual la generació que es retira es recolza en la qual entra - unidireccionalment -, i als intersticis nous en què es dona la transmissió a la generació que ve de l'experiència del treball de la qual se'n va.

Aquest relleu de generacions, així concebut i ara regulat pel pacte intergeneracional, es farà així més gradual que avui - retard de la jubilació en formes diferents de treball, coexistència de jubilació i determinades formes de treball ... -, més integratiu - la generació que es retira el fa traspassant la seva experiència a la generació següent com un retorn moralment causa - i més eficaç - les noves actituds creades pel pacte intergeneracional crearan necessàriament noves regles que fan possible la supervivència del sistema financer, sense el qual no és possible realment l'exercici d'aquesta solidaritat-.